تمدید تاریخ مهلت ارسال مقالات

 

دبیر اجرایی پنجمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت از تمدید تاریخ مهلت ارسال مقالات به این کنگره خبر داد.
بنابر مصوبه جلسه روز شنبه مورخ 6 مرداد 97 کمیته علمی پنجمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت با دبیران علمی و اجرایی کنگره باتوجه تقاضاهایی که از طرف نویسندگان مقالات در روز پایان مهلت ارسال مقالات جهت ارسال مقاله به این کنگره صورت گرفته است و همچنین حجم شایان توجه مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره که نشان از استقبال گسترده جامعه دانشگاهی در حوزه های علوم بالینی و علوم پایه از این کنگره داشته است مقرر گردید که مهلت پایانی ارسال مقالات به مدت بیست روز تمدید گردد.
بنابراین آخرین مهلت ارسال مقالات 20/5/97 خواهد بود.