اعضای کمیتۀ اجرایی

  اعضای کمیته اجرایی  
  (به ترتیب الفبا)  
     

آرزو آقازاده

سهراب اختیاری

عطیه بخشنده

مریم جهانشیری مقدم

سیدجواد حسینی

فاطمه خادمی

اسماعیل رحمدل

فرشته سرافرازی

محمدحسن سهیلی فر

ناصر شریفی

افشان شیرکوند

سعید طهماسبی

محمد عبدالله زاده

وحیده علینقی

دکتر کامران فردوسی

عطیه گودرزی

مریم لهراسبی

مریم مجیدیان

 

مهسا محسن بیک

محمدتقی محمدی

مریم مرادی

مهدی مرادی نجمی

حمید ملکیان

جواد مطلبی

مجتبی میرزایی

حسن نفیسی نیک

...

...