اعضای کمیتۀ اجرایی

  اعضای کمیته اجرایی    
  (به ترتیب الفبا)    
       

آرزو آقازاده

سهراب اختیاری

عطیه بخشنده

حسن بسلانپور

صفا بشردوست

زهرا ترابی نساج

مریم جهانشیری مقدم

سیدجواد حسینی

فاطمه خادمی

اسماعیل رحمدل

محمدحسین سروش

محمدحسن سهیلی فر

علی شاملو

ناصر شریفی

افشان شیرکوند

احمد صادقی

محمد عبدالله زاده

وحیده علینقی

دکتر کامران فردوسی

مهتاب فیروزی

احمد قنبری

عطیه گودرزی

مریم لهراسبی

مریم مجیدیان

مهسا محسن بیک

محمدتقی محمدی

مریم مرادی

علی مرادیان بصیرآبادی

مهدی مرادی نجمی

حمید ملکیان

جواد مطلبی

مجتبی میرزایی

حسن نفیسی نیک

محمود وزیرزاده

...

...