اعضای کمیتۀ اجرایی

  اعضای کمیته اجرایی  
  (به ترتیب الفبا)  
     

آرزو آقازاده

سهراب اختیاری

عطیه بخشنده

امید تخمچیان

مریم جهانشیری مقدم

سیدجواد حسینی

فاطمه خادمی

اسماعیل رحمدل

دکتر محمدمهدی زیرکساز

فرشته سرافرازی

ناصر شریفی

افشان شیرکوند

احمد صادقی

رضا طالبی

سعید طهماسبی

محمد عبدالله زاده

وحیده علینقی

دکتر کامران فردوسی

عطیه گودرزی

مریم لهراسبی

مریم مجیدیان

مهسا محسن بیک

محمدتقی محمدی

مریم مرادی

مهدی مرادی نجمی

بهاره مسچیان

حمید ملکیان

جواد مطلبی

مجتبی میرزایی

حسن نفیسی نیک