مقالات پذیرفته شده

نتایج داوری مقالات در شهریورماه سال جاری منتشر می شود

همزمان با انتشار مقالات پذیرفته شده با نویسندگان مقالات ازطرف دبیرخانه علمی کنگره تماس گرفته می شود و مراتب به اطلاع ایشان می رسد.