پیام دبیر علمی بخش علوم بالینی

به نام او که داناترین است

شش سال از پایه گذاری کنگره زخم و ترمیم بافت در ایران را پشت سر گذاشتیم و خدا را شکر می کنیم که بازخورد آن در ارتقاء دانش در این زمینه و انجام پژوهش های متعدد مشترک بین گروهی را شاهد هستیم، حضور فعال پژوهشگران جوان از دیگر نتایج این کنگره پربار بوده است.

با توجه به ماهیت علمی کنگره که به گروه های تخصصی و غیرتخصصی متعددی ارتباط پیدا می کند، اساتید و پژوهشگران رشته های مختلف در پنج کنگره قبلی با ارائه دستاوردهای جدید در سطح ملی و بین المللی راه را برای جوانان علاقمند به حیطه زخم و ترمیم بافت باز نموده اند. محورهای اصلی مورد بحث در کنگره امسال، تکنولوژی های نوین در تشخیص، پیشگیری و درمان، مهندسی بافت، طب بازساختی، نانوتکنولوژی، پژوهش های سلولی مولکولی، توانبخشی و مراقبت های پرستاری را شامل می شوند. مقدم کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز را گرامی داشته و امیدوارم امسال نیز با حضور خود مشوق ما در ادامه راهی باشید که هنوز در ابتدای آن هستیم.

 

دکتر پروین منصوری

دبیر علمی (علوم بالینی)

کنگره زخم و ترمیم بافت